quarta-feira, 16 de maio de 2012






KAMI NO MICHI

AIKI KEMPO - IAIDÔ - REIKI

 
ROTEIRO DE PRÁTICA


Primeira Parte
- Reishiki
- Dojo Kun
- Kuji In
- Mokuso

Segunda Parte
- Taiso
- Chinkon-Kishin - Furitama, Funakogui, Ibuki Kokyo Ten/Chi
- Tenshingoso 
- Kihon - Aiki Kempo - Iaidô
- Kata -  Aiki Kempo - Iaidô
- Kumite

Terceira Parte
- Go Ma
- Kokyo
- Mokuso
- Reiki
- Dojo Kun
- Reishiki

 REIKI

-Introdução ao Reiki (Teoria e prática)
-Go Kai - Cinco Princípios
-Gassho - Meditação - 1º Pilar do Reiki
-Reiji-Ho - Ritual realizado para canalização da energia Reiki - 2º Pilar do Reiki
-Chiryo - Auto-aplicação da energia Reiki nos 3 Tanden- 3º Pilar do Reiki

Nenhum comentário:

Postar um comentário